BGH

Hiệu trưởng: Trương Thị Loan
PHT- Phụ trách chuyên môn: Lê Thị Thúy Vân
PHT- Phụ trách bán trú: Bùi Thị Phương Hoa