Quyết định

4/1/2019 10:08:28 AM

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, năm học 2018- 2019

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NAM HÓA                 Độclập - Tự do - Hạnh phúc

  

        Số:    /QĐ-TrMN                                  NamHóa, ngày      tháng 3 năm 2019

 

QUYẾTĐỊNH

Vềviệc thành lập đoàn tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện chuyên đề xây dựng môitrường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, năm học 2018- 2019

 


 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NAM HOÁ

Căn cứ Kế hoạch số 120KH-PGDĐT ngày 09 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáodục & Đào tạo về “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giao đoạn2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 03KH-MN ngày 25 tháng 9 năm 2018 của trường Mầmnon Nam Hóa về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;

            Căncứ Kế hoạch số 12/KH-MN ngày 30 tháng 9 năm 2018 của trường Mầm non Nam Hóa vềviệc tổ chức thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trungtâm năm học 2018-2019;

Theo đềnghị của tổ chuyên môn trường Mầm non Nam Hoá,

 

QUYẾTĐỊNH:

 

          Điều 1. Thànhlập hội đồng tự kiểm tra, đánh giá của trường Mầm non Nam Hoá gồm các bà có tênsau:

 

1

Bà: Trương Thị Loan

- Hiệu trưởng

-Trưởng ban

2

Bà: Lê Thị Thúy Vân

- Phó hiệu trưởng

- Phó ban

3

Bà: Trần Thị Mỹ Tuyên

- NVVP-TTVP-BTCĐ

- Thư ký

4

Bà: Phạm Thị Bích Hóa

- Giáo viên - TTCM

- Thành viên

5

Bà: Trần Thị Xinh

- Giáo viên - TTCM

- Thành viên

6

Bà: Đoàn Thị Ngọc Diệp

 - NVKT

- Thành viên

 

          Điều2. Hội đồng tự kiểm tra có nhiệm vụ triển khai công tác tự kiểm tra đánhgiá kết quả xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường Mầm non NamHoá theo quy định của phòng Giáo dục và đào tạo Tuyên Hóa.

Hội đồng tự kiểmtra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

          Điều 3. Các bà có tên tại Điều 1 chịu thihành quyết định này./.

Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐT;

-Như điều 1;

-Đăng Website trường;

-Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

  

Trương Thị Loan

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7878

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 4/1/2019 10:06:20 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 3/25/2019 7:36:36 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 3/18/2019 8:45:25 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 1/25/2019 8:55:07 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 1/21/2019 9:45:40 AM
  CÔ GIÁO MẦM NON 1/16/2019 8:57:47 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 1/16/2019 8:53:55 AM
  Lịch công tác tuần 21 1/4/2019 2:01:36 PM